Menu

Privacy Policy

นโยบายพื้นฐาน

JAPAN LOCATION PHOTO (ต่อไปเรียกว่า บริษัท) จะจัดการและป้องกันชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้บุคคล เป็นต้น (ต่อไปเรียกว่า ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ได้รับมาตามหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะบริษัทโดยจะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายพื้นฐานนี้ขึ้นมา

การปฎิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏต่างๆ

บริษัทจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎระเบียบข้อบังคับและตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางหัวข้อของเว็บไซต์ของบริษัทจะทำการขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น การติอต่อสอบถาม เป็นต้น ในกรณีนั้น จะแจ้งถึงจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนตัวล่วงหน้าและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าและจะทำให้ขอบเขตที่เหมาะสม

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม บุคคลที่สามจะต้องจัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบเพื่อดูแลและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย โดยการทำสัญญาว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและจะต้องระบุผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

การจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการป้องกันและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการลักลอบนำข้อมูลไปโดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือสูญหาย หรือเกิดการปลอมแปลง เป็นต้น ในกรณีที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทอื่น บริษัทจะทำข้อตกลงกับบริษัทอื่นในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้และบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมดูแล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

โดยหลักการของบริษัท บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
・กรณีที่ลูกค้าตกลงยินยอม
・กรณีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายอื่นๆ

เกี่ยวกับการติดต่อสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงความประสงค์เพื่อที่จะเปิดเผย หรือแก้ไข หรือระงับการใช้ หรือยกเลิก เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองบริษัทจะดำเนินการให้ทันที ในกรณีนั้นกรุณาติดต่อมาอีกครั้ง

Hair gallery